چهار تمرین حرفه ای عضلات گردن برای فتنس کاران حرفه ای
تیر ۱۳, ۱۳۹۸
فیلم آموزش فیتنس چهار تمرین حرفه ای عضلات گردن برای فتنس کاران حرفه ای
تیر ۱۳, ۱۳۹۸
نمایش همه

فیلم آموزش فیتنس پنج تمرین پایه عضلات گردن برای تمام فتنس کاران

فیلم آموزش فیتنس پنج تمرین پایه عضلات گردن برای تمام فتنس کاران

فیلم آموزش فیتنس پنج تمرین پایه عضلات گردن برای تمام فتنس کاران

فیلم آموزش فیتنس پنج تمرین پایه عضلات گردن برای تمام فتنس کاران

فیلم آموزش فیتنس پنج تمرین پایه عضلات گردن برای تمام فتنس کاران

فیلم آموزش فیتنس پنج تمرین پایه عضلات گردن برای تمام فتنس کاران

مهدی طاهریان مربی فیتنس و کارشناس تغذیه ورزشی به بررسی این مطلب می پردازد.

عضله طویل گردنی:

این عضله بین مهره های اطلس تا سوم پشتی قرار دارد و سه بخش عمده در هر یک از این دو عضله قابل تشخیص است.

الف) بخش فوقانی یا بخش مورب فوقانی که از روی زوائد عرضی مهره های سوم و چهارم و پنجم گردن به سطح قدامی مهره اطلس چسبندگی پیدا می کند

ب)بخش میانی  یا بخش عمودی که از روی  سطح قدام تنه سه مهره فوقانی پشتی و سه مهره تحتانی گردن به سطح قدامی تنه سه مهره دوم  تا چهارم گردن اتصال پیدا می کند.

ج) بخش تحتانی یا مورب تحتانی که کوچک ترین بخش این عضله است و از روی قسمت قدامی تنه دو یا سه مهره فوقانی پشتی به زوائد مهره های پنجم و ششم  گردن کشیده می شود.

عضله طویل رأسی:

این عضله از روی زوائد عرضی مهر های سوم تا ششم گردن بطرف بالا کشیده شده و روی سطح تحتانی اسخوان پس سری متصل می شود.

عضله راست رأسی قدامی:

این عضله  کوتاه و پهن است و از روی ریشه زائده عرضی مهره اطلس به روی سطح تحتانی استخوان پس سری متصل  می شود.

عضله راست رأسی جانبی:

این عضله از روی سطح فوقانی زوائد عرضی مهره اطلس شروع شده و بر روی سح تحتانی استخوان پس سری متصل می شود.

 

دیدگاه ها بسته شده است